Изисквания

       Нормативни изисквания към работодателите

         Работодателят трябва да спазва следните нормативни изисквания :

  • да допусне изготвянето на Оценка на риска от Служба по Трудова медицина и да се извършат замервания на факторите на работната среда ;
  • да инструктира и води документацията  за провежданите инструкции ;
  • да се определи длъжностно лице във връзка със законовите изисквания по  ЗЗБУТ ;
  • да поема обучението  на членовете на групите или комитетите по условия на труда ;
  • да осигурява на своите служители  почивки ;
  • да разработи   вътрешни правила по ЗЗБУТ, съгласно чл. 277 от КТ ;
  • да осигури работно облекло ;
  • да застрахова от  трудова злополука, съгласно Наредбата за задължително застраховане ;
  • да провежда задължителните предварителни и периодични медицински прегледи ;

Comments are closed.