Екип

         Състав на екипа :

     Д-р Станимир Атанасов  Стойков – магистър по медицина и придобита специалност „трудова медицина“ ;

    Инж. Младен Николов  Чавдаров – висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа ;

         Техн. сътрудник  Веселка  Ненчева Шарова – технически изпълнител ;

        

Какво правим за Вас :

 1. Служба по трудова медицина „СТМ- Формула Здраве”  ООД  гр. Бургас – с удостоверение за регистрация № 487/29.04.2011,  се грижи за спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( ЗЗБУТ – 1999г.) –  на Вашето работно място ;
 2. Политиката на нашата компания е преди всичко да защитава Вашите интереси и да отговаря на Вашите очаквания за надеждно партньорство! За Ваше улеснение, нашият екип Ви обслужва на място на  посочения от Вас фирмен адрес или адрес на дейността на фирмата или обекта/те Ви, в подходящо за Вас време ;
 3. Службата по трудова медицина, разполага с квалифициран екип от служители и сътрудници, притежаващи необходимото образование и компетентност за провеждане на дейността ни. Чрез договорни взаимоотношения ние осъществяваме задължителното за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо :

      3.1. Проучване, разглеждане и разработка на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и опасността при работа чрез:

 • Оценка на работните места, работните процеси, оборудването във фирмата, помещенията (където се осъществява дейността), организацията на труда и факторите на работната среда и трудовия процес, както и определяне на изложените на риск лица, вкл . „функционалното състояние“ ;
 • Организиране и изследване елементите на условията на труд: производствен микроклимат, осветление, шум и вибрации, прах, токсични вещества, физиологични фактори на работната среда организация на режим на труд, ергономична оценка и др. ;
 • Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място ;
 • Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труд, избор на средства за лична и колективна защита, трудово натоварване на заболелите служители ;
 • Разработване на програми за намаляване и отстраняване на риска ;

         3.2. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите от фирмата, включително и анализирането му във връзка с извършваната от тях работа :

 • Организираме провеждане, текущо през годината, на предварителни и периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията нормативни документи, анализ и адекватни препоръки на лекарските екипи ;
 • Оформяне на досиетата за здравното състояние на работниците и служителите и за състоянието на работната среда и трудовия процес ;
 • Изготвяне на заключение за годността на служителите при изпълнение на даден вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения, превенция на професионално-обусловена заболяемост и трудовия травматизъм ;
 • Изготвяне на ежегодни обобщени анализи за здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на : резултатите от извършване на профилактичните прегледи и изследвания, вкл. задължителните при наличие на професионални рискови фактори ; показателите на временна нетрудоспособност, с оформяне на групите от често и дълго боледували лица като носители на социално-значима заболеваемост в дадения обект ; показателите на трайна нетрудоспособност по трудовопричинна връзка, профилактиката на инвалидизирането в труда ; професионалната заболеваемост и свързаните с труда заболявания, промоция на здравето на работното място ; трудовия травматизъм, промоция на безопасността на работното място ;

         3.3. Обучение на ръководния персонал или определените от ръководителите служители и представители в комитетите и групите по условия на труд по правилата за опазване на здравето и безопасността на работа ;

         3.4. Оказване на методична помощ за усъвършенстване на фирмената дейност и водене на документация по проблема според изискванията на нормативните документи ;

Comments are closed.