Организиране на профилактични прегледи

Организиране на профилактични прегледи , съобразени със законовата рамка от Наредба  № 3  от Закона за Здравословни и Безопасни условия на Труд – 23.02.2010г.

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа чрез:

  • Контрол при постъпване на работа за недопускане укриването на хронични заболявания .
  • Организиране и провеждане на профилактични  медицински прегледи на работещите от високо квалифицирани специалисти, съобразно степента на потенциалният здравен риск съгласно Наредба № 3/87г. на МЗ за задължителните предварителни и периодични  медицински прегледи на работещите.
  • ЕКГ – мониторинг на рискова група работници и служители
  • Аудиометрия и очен преглед на рисковите групи работници и служители/на рискови групи/.
  • Изследване кръв и урина на всеки работещ с цел ранна диагностика  и профилактика на заболяванията.
  • Изготвяне на здравни досиета на всеки работещ.
  • Заключения за годността на работника или служителя да изпълнява дадения вид работа.

Анализ на здравословното състояние на работниците и служителите възоснова на резултатите от извършените профилактични прегледи и ежегодните показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд и данните за професионалната заболеваемост и трудовият травматизъм във фирмата.

Comments are closed.