Методична помощ

  • Оказване на помощ за усъвършенстването  на фирмената дейност и водене на документация по проблема според изискванията на нормативните документи. ;
  • Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:
  1. Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му. ;
  2. Разработване на физиологични режими на труд и почивка. ;
  3. Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното място въз основа на анализа и оценката на психосоциалните фактори. ;
  4. Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на трудоустроени работещи. ;

Comments are closed.