Какво е трудова медицина?

 Какво представлява трудовата медицина ? – Трудовата медицина е клон на клиничната медицина , който е най-активен в областта на трудовото здраве .Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

С какво се занимава трудовата медицина ? – Трудова медицина в България се занимава с документация и дейности задължение на собственика на всяко едно юридическо лице, за да е изряден той пред Министерството на Труда и социалната политика и техния контролен орган — Инспекцията по труда.

Кратка история на Трудовата медицина в България - Преди 1996 г. контрола на „социалистическите“ държавни предприятия беше възложен на две министерства — Министерството на социалните грижи (Сега — Министерство на труда и социалната политика — МТСП) и Министерството на народното здраве (Сега — Министерство на здравеопазването) чрез техните контролни органи — „Инспекцията по труда“ и „ХЕИ“. Инженерите от едната и лекарите от другата извършваха съвместни проверки. С новото законодателство контролът преминава изцяло към Инспекцията по труда (сега — Главна инспекция по труда).Лекарите по „Хигиена на труда“ преминават през преквалификация за да покрият изискванията на новата специалност „Трудова медицина“.

Трудовата медицина отговаря на изискванията на въведените международни стандарти. В тази връзка лекарите придобили съответната специалност трябва да притежават задълбочени познания по:

 • Клинични умения ;
 • Законодателство ;
 • Здраве и околна среда ;
 • Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди ;
 • Токсикология ;
 • Разпознаване, оценка и контрол на риска ;
 • Подготовка за бедствия и аварии ;
 • Спешна медицина ;
 • Здраве и продуктивност (работоспособност) ;
 • Обществено здраве, здравен мониторинг и превенция на заболяванията ;
 • Управление и администрация на програми и проекти по трудова медицина ;

Comments are closed.