Осигуряване на безопасни условия на труд

Всеки работодател , съгласно чл. 16 ,ал. 1 от ЗЗБУТ – трябва да осигури безопасни условия на труд за своите служители на работното място – Това включва :

  • изготвянето на Оценка на риска за здравето и безопасността, работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори ;
  • да се предприемат специални и навременни  мерки за намаляване  на риска, констатирано от  направената оценка ;

Comments are closed.